Paul Celan
(23.11.1920-1.5.1970)

Datierte Briefe 1934-1954

1934 1939 1942 1943 1944 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 ...

1934

Minna Brettschneider, Czernowitz, 30.1.1934
E: Chalfen (1979), S. 51f. und Abb. 11

1939

École de Médecine (Tours), Czernowitz, 16.9.1939
E: FN, S. 43

1942 nach oben

Ruth Lackner (Kraft), <Tabaresti, Juli 1942>
A,O,D: Chalfen (1979), S. 130; Celan/Kraft (1986), S. 5f.

Ruth Lackner (Kraft), <Ort?>, 2.8.1942
A: Chalfen (1979), S. 122; Celan/Kraft (1986), S. 8

1943 nach oben

Ruth Lackner (Kraft), <Ort?>, 19.3.1943
A: Chalfen (1979), S. 130; Celan/Kraft (1986), S. 6

Ruth Lackner (Kraft), <Ort?>, 28.3.1943
A: Chalfen (1979), S. 130; Celan/Kraft (1986), S. 6 und 137

Ruth Lackner (Kraft), <Ort?>, 6.4.1943
A: Chalfen (1979), S. 130; Celan/Kraft (1986), S. 7

Ruth Lackner (Kraft), <Ort?>, 2.12.1943
A: Celan/Kraft (1986), S. 137

1944 nach oben

Erich Einhorn, Kiew, 1.7.1944
E: Celan/Einhorn (1997/98), Nr. 1

1946 nach oben

Max Rychner, Bukarest, 3.11.1946
A: Böttiger (1987); Allemann (1993), S. 283f., 288f.; Seng (2001), S. 101

1947 nach oben

Alfred Margul-Sperber, Wien, 21.12.1947
E: Gutu (1989) = Gutu (1990.1), S. 253; Gutu (1990.2), S. 195f.; Gutu (1994), S. 169; Abb. in: Wichner/Wiesner (1993), S. 260

1948 nach oben

Alfred Margul-Sperber, Wien, 11.2.1948
E: Neue Literatur 26/7 (1975), S. 50f.

Max Rychner, <Ort?>, 24.2.1948
A: FN, S. 69; vgl. auch Allemann (1993), S. 285

Petre Solomon, <Ort?>, 12.3.1948
E: Solomon (1980), S. 58f.

Alfred Margul-Sperber, Wien, 21.4.1948
E: Neue Literatur 26/7 (1975), S. 51f.; Abb. in: Wichner/Wiesner (1993), S. 264

Ruth Lackner (Kraft), Innsbruck, 6.7.1948
A: Chalfen (1979), S. 155

Alfred Margul-Sperber, Innsbruck, 6.7.1948
E: Neue Literatur 26/7 (1975), S. 52f.; Abb. in: Wichner/Wiesner (1993), S. 265

<Kusine in Israel>, Paris, 2.8.1948
A: Rosenthal (1982), S. 230; Rosenthal (1983), S. 402f.; Lyon (1989), S. 176

Alfred Margul-Sperber, <Paris>, 21.8.<19>48
E,O,D: Gutu (1990.2), S. 196 = Gutu (1994), S. 169

Zs »Die Wandlung«, Paris, 9.9.1948
E,D: Barnert (2000), S. 112-115

Alfred Margul-Sperber, Innsbruck, 28.6.1948 / Paris, 10.9.1948
E: Neue Literatur 26/7 (1975), S. 54; Abb. in Wichner/Wiesner (1993), S. 266

Zs »Die Wandlung«, Heidelberg, 14.9.<19>48
E,D: Barnert (2000), S. 116f.

Zs »Die Wandlung«, Heidelberg, 27.9.<19>48
E,D: Barnert (2000), S. 117

Max Rychner, Paris, 24.10.1948
A: Böttiger (1987); Allemann (1993), S. 284f.; Böttiger (1996), S. 115f.; FN, S. 67 und 70; Seng (2001), S. 99f.

Max Rychner, <Ort?>, 26.10.1948
A: Allemann (1993), S. 286

1949 nach oben

Max Rychner, <Paris>, 3.3.1949
A: Böttiger (1987); Allemann (1993), S. 287; Böttiger (1996), S. 116

Max Rychner, <Ort?>, 7.3.1949
A: Allemann (1993), S. 282

Edgar und Erica Jené, <Paris, Frühjahr 1949>
A,D: Glenn (1977), S. 106

Zs »Die Wandlung«, Heidelberg, 20.5.<19>49
E,D: Barnert (2000), S. 119

Erica Lillegg, <Paris>, 15.6.1949
A: KG, S. 613, 620

Erica Lillegg, <Paris>, 3.7.1949
A: Wiedemann (2001), S. 139

Max Rychner, <Paris>, 2.8.1949
A: Allemann (1993), S. 290

Max Rychner, <Ort?>, 4.8.1949
A: Allemann (1993), S. 290

Diet Kloos-Barendregt, <Paris, Anfang August 1949>
E,O,D: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 1

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 23.8.1949
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 2

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 6.9.1949
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 3

Diet Kloos-Barendregt, <Paris>, 21.9.<19>49
E,O,D: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 4

Traute Ogris, Paris, 26.9.1949
E: Amann (2001/02)

Yvan Goll, Paris, 27.9.1949
E: GA, S. 16 (Dok. 1)

Ludwig v. Ficker, Innsbruck-Mühlau, 28.9.1949
E: Ficker (1996), S. 195

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 7.10.1949
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 5

Erica Jené-Lillegg, Paris, 11.10.1949
E: FN, S. 75

Erica Jené-Lillegg, <Paris, 12.11.1949>
E,O,D: GA, S. 18f. (Dok. 3)

Diet Kloos-Barendregt, <Paris, 29.11.1949>
E,O,D: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 6

Ruth Lackner (Kraft), Paris, 2.12.1949
A: Chalfen (1979), S. 155

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 6.12.1949
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 7

1950 nach oben

Claire Goll, <Paris, 1.3.1950>
E,O,D: GA, S. 155 (Dok. 13)

Edgar und Erica Jené, <Paris>, 8.3.1950
A: Glenn (1977), S. 103-105; FN, S. 128

Claire Goll, Paris, 10.3.1950
E: GA, S. 155f. (Dok. 14)

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 20.4.1950
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 8

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 9.5.1950
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 9

Claire Goll, <Paris, 28.5.1950>
E,O,D: GA, S. 157f. (Dok. 15)

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 28.6.1950
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 10

Diet Kloos-Barendregt, Paris, 11.7.1950
E: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 11

Diet Kloos-Barendregt, <Paris, 20.7.1950>
E,O,D: Celan/Barendregt (1999/2002), Nr. 12

Claire Goll, Paris, 26.7.1950
E: GA, S. 158f. (Dok. 16)

Claire Goll, <Metz, 8.8.1950>
E,O,D: GA, S. 159f. (Dok. 17)

Claire Goll, <London-Barnes, 30.8.1950>
E,O,D: GA, S. 160 (Dok. 18)

Erica Lillegg, Paris, 23.9.1950
A: KG, S. 614

Claire Goll, Paris, 26.11.1950
E: GA, S. 161 (Dok. 19)

Claire Goll, Paris, 6.12.1950
E: GA, S. 161f. (Dok. 20)

1951 nach oben

Claire Goll, <Ort?>, 17.1.<19>51
E,D: GA, S. 163 (Dok. 21)

Ludwig v. Ficker, Paris, 5.2.1951
E: Schwob (1975), S. 4; Ficker (1996), S. 216f.

Claire Goll, <Ort? / Frühjahr 1951>
E,D: GA, S. 163f. (Dok. 22)

Claire Goll, <Ort? / Mai 1951>
E,D: GA, S. 164 (Dok. 23)

Claire Goll, <Ort?>, 7.6.<19>51
E,D: GA, S. 164f. (Dok. 24)

Claire Goll, Stuttgart, 14.6.1951
E: GA, S. 165-167 (Dok. 25)

Claire Goll, <Metz, 16.8.1951>
E,O,D: GA, S. 167 (Dok. 26)

Edgar und Erica Jené, <Ort?>, 20.8.1951
A: Glenn (1977), S. 105

Claire Goll, <Knokke-Le Zoute, September 1951>
E,O,D: GA, S. 168 (Dok. 27)

Claire Goll, Paris, Oktober <19>51
E,D: GA, S. 168 (Dok. 28)

Claire Goll, <Paris, Oktober/November 1951>
E,O,D: GA, S. 169 (Dok. 29)

Claire Goll, <Paris, 5.11.1951>
E,O,D: GA, S. 169f. (Dok. 30)

Erich Fried, <Ort?>, 9.11.1951
A: Emmerich (1999.2), S. 126, Anm. 3

Claire Goll, <Ort? / Ende November oder Anfang Dezember 1951>
E,D: GA, S. 170 (Dok. 31)

Ruth Lackner (Kraft), Paris, 2.12.1951
A: Chalfen (1979), S. 155

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 11.12.1951
E: Celan/Celan (2001), Nr. 1

Hilde Spiel, <Ort?>, 15.12.1951
GA, S. 162 (Dok. 20/2)

Claire Goll, <Ort? / Dezember 1951>
E,D: GA, S. 171 (Dok. 32)

Franz Vetter (Pflug Verlag), Thal / St. Gallen, 25.12.<19>51
E,D: GA, S. 178 (Dok. 36)

Franz Vetter (Pflug Verlag), Paris, 30.12.<195>1
E,D: GA, S. 179 (Dok. 37)

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, Ende 1951>
E: Celan/Celan (2001), Nr. 2

1952 nach oben

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 1.1.1952
E: Celan/Celan (2001), Nr. 4

Franz Vetter (Pflug Verlag), Paris, 4.1.1952
E: GA, S. 180 (Dok. 38)

Claire Goll, Paris, 4.1.1952
E: GA, S. 171f. (Dok. 33)

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 7.1.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 5

Claire Goll, Paris, 8.1.<19>52
E,D: GA, S. 172f. (Dok. 34)

Franz Vetter (Pflug Verlag), <Thal/St. Gallen, 16.1.1952>
E,O,D: GA, S. 180 (Dok. 39)

Claire Goll, Paris, 26.1.1952
E: GA, S. 173-177 (Dok. 35)

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 28.1.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 6

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, <29.1.1952>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 7

Hans Werner Richter und Milo Dor, <Ort? / März 1952>
Richter/Cofalla (1997), S. 178, Anm. 2

Edouard Roditi, <Ort?>, 6.4.1952
E: Felstiner (1997), S. 383, Anm. 36

Gisèle Celan-Lestrange, Rochefort-en-Yvelines, <21.4.1952>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 8

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 21.5.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 9

Gisèle Celan-Lestrange, <Hamburg>, 22.5.<19>52
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 10

Gisèle Celan-Lestrange, <Hamburg, 26.5.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 11

Gisèle Celan-Lestrange, <Hamburg, 28.5.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 12

Gisèle Celan-Lestrange, Frankfurt am Main, 30.5.1952
E: Celan/Celan (2001), Nr. 13

Gisèle Celan-Lestrange, Frankfurt am Main, 31.5.<19>52
E: Celan/Celan (2001), Nr. 14

Gisèle Celan-Lestrange, Frankfurt am Main 2.6.1952
E: Celan/Celan (2001), Nr. 15

Gisèle Celan-Lestrange, <Frankfurt am Main, 6.6.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 17

Erica Jené, <Ort?>, 29.6.1952
Felstiner (1997), S. 382, Anm. 33

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 10.8.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 18

Rolf Schroers, <Ort?>, 11.8.1952
A: Celan/Celan (2001), Nr. 19/2 und 19/3

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 13.8.1952
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 19

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 14.8.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 20

Rolf Schroers, <Ort?>, 16.8.1952
GA, S. 22 (Dok. 5/K)

Gisèle Celan-Lestrange, Paris, <5.9.1952>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 21

DVA, <Paris>, 8.9.1952
A: Celan (1997), S. 349

Karl Schwedhelm, Winnenden, 22.9.1952
E: Schwedhelm (2003), Nr. 1

DVA, <Paris>, 5.11.1952
A: KG, S. 607

Karl Schwedhelm, <Paris>, 6.11.1952
E: Schwedhelm (2003), Nr. 2

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 7.11.1952>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 24

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 8.11.1952
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 25

Karl Schwedhelm, Winnenden, 10.11.1952
E: Schwedhelm (2003), Nr. 3

1953 nach oben

Claire Goll, New York, <23.3.1953>
E: GA, S. 223 (Dok. 53)

Isac Chiva, <Paris, März 1953>
E: Chiva (2001), S. 134

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 6.7.1953>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 27

Max Niedermayer (Limes Verlag), <Ort?>, 11.7.1953
FN, S. 400

Max Niedermayer (Limes Verlag), <Ort?>, 16.7.1953
A: FN, S. 400; Gellhaus (1999), S. 20

Alfred Günther (DVA), <Stuttgart>, 16.7.1953
GA, S. 225 (Dok. 54/3)

Richard Exner, Los Angeles, 5.8.1953
E: GA, S. 224f. (Dok. 54); Celan/Hirsch (2004), Anlage zu Nr. 140

1954 nach oben

Hans Bender, Paris, 1.2.<19>54
E,D: Neuhaus (1984), S. 23

Jürgen Rausch (DVA), 22.2.1954
A: KG, S. 621

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 3.3.1954
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 1

Walter Höllerer, Paris, 16.3.<19>54
E,D: Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg (1996), S. 43

Peter Schifferli (Arche-Verlag), Zürich, 19.3.1954 
E: FN, S. 144f.

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, März 1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 28

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, 23.3.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 29

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 24.3.1954
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 30

Gisèle Celan-Lestrange, <Frankfurt am Main, 25.3.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 31

Gisèle Celan-Lestrange, <Frankfurt am Main, 26.3.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 32

Gisèle Celan-Lestrange, <Frankfurt am Main, 27.3.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 33

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 28.3.1954
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 34

Gisèle Celan-Lestrange, Düsseldorf, 28.3.<19>54
E: Celan/Celan (2001), Nr. 35

Gisèle Celan-Lestrange, Düsseldorf, <29.3.1954>
E,D: Celan/Celan (2001), Nr. 36

Gisèle Celan-Lestrange, <Düsseldorf, 30.3.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 37

Karl Schwedhelm, Düsseldorf, 30.3.1954
E: Schwedhelm (2003), Nr. 4

Hans Werner Richter, Düsseldorf, 30.3.1954
E: Richter/Cofalla (1997), S. 177f.

Gisèle Celan-Lestrange, <Köln, 2.4.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 38

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 3.4.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 39

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris>, 3.4.1954
E,O: Celan/Celan (2001), Nr. 40

Gisèle Celan-Lestrange, <Stuttgart, 7.4.1954>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 41

Elisabeth Schnack (Arche-Verlag), <Ort?>, 10.4.1954 
A: FN, S. 145

Hanne und Hermann Lenz, <Paris, 11.4.1954>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 2

Rudolf Hirsch, <Paris>, 15.4.<19>54
E,O,D: Celan/Hirsch (2004), Nr. 2

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 15.4.1954
A: FN, S. 235

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, <Stuttgart>, 21.4.2001
E,O: Celan/Lenz (2001), Nr. 3

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 1.5.1954
A: FN, S. 235f.

Deutsche Verlags-Anstalt, <Paris>, 2.5.1954
Celan/Sachs (1993), S. 115, Anm. 2 zu Brief 1

Peter Schifferli (Arche-Verlag), Paris, 1./3.5.1954 
E: FN, S. 145f., 399; Gellhaus (1999), S. 19f.; A: Picasso (1983), S. 77

Nelly Sachs, Stockholm, 10.5.1954
E: Celan/Sachs (1993), Nr. 1

Kiepenheuer & Witsch, Köln, 13.5.1954
FN, S. 236

Kiepenheuer & Witsch, <Paris>, 28.5.1954
A: FN, S. 236

Hermann Lenz, Hanne Lenz, <Stuttgart>, 29.5.<19>54
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 4

Dagmar Henne (Sekretariat Rudolf Hirsch), <Frankfurt am Main>, 31.5.1954
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 3

Kiepenheuer & Witsch, Köln, 4.6.1954
A: FN, S. 236

Rudolf Hirsch, <Paris>, 12.6.1954
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 4

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 15.6.1954
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 5

Hermann Lenz mit Hanne Lenz, Stuttgart, 16.6.<19>54
E,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 5

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 25.6.1954
FN, S. 238

Rudolf Hirsch, <Frankfurt am Main>, 28.6.1954
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 6

Peter Schifferli (Arche-Verlag), <Ort?>, 30.6.1954 
A: FN, S. 146f.

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 20.7.1954
A: FN, S. 238

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 3.8.1954
A: FN, S. 238

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 12.8.1954
A: FN, S. 238f.

Dagmar Henne (Sekretariat Rudolf Hirsch), <Frankfurt am Main>, 13.8.1954
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 7

Christoph Schwerin, <Paris, 20.8.1954>
A,O,D: Schwerin (1997), S. 199; Celan/Celan (2001), Nr. 45/4

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 24.8.1954
A: FN, S. 239

Renée Lang, Paris, 27.8.1954
E: Glenn (1984), S. 30f.

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 27.8.1954
A: FN, S. 240

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 9.9.1954
A: FN, S. 240

Hans Bender, <Ort?>, 13.9.1954
A: GA, S. 405 (Dok. 92/K); PN, S. 504

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 17.9.1954
A: FN, S. 240

Isac Chiva, <Paris>, 3.10.1954
E: Chiva (2001), S. 135

Dagmar Henne (Sekretariat Rudolf Hirsch), <Frankfurt am Main>, 7.10.1954
E,O: Celan/Hirsch (2004), Nr. 8

Hanne und Hermann Lenz, Paris, 16.11.1954
E: Celan/Lenz (2001), Nr. 6

Hans Bender, Paris, 18.11.1954
E,D: Neuhaus (1984), S. 34f.

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 23.11.1954
A: FN, S. 241

Erich Arendt, Berlin, 7.12.1954
A: Emmerich (1995), S. 185f.

Hermann Lenz und Hanne Lenz, <Stuttgart>, 12.12.<19>54
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 7

Alexandra v. Miquel (Kiepenheuer & Witsch), 14.12.1954
A: FN, S. 241

Gotthold Müller (DVA), <Paris>, 14.12.1954
A: Seng (1998), S. 141, Anm. 281

Hanne und Hermann Lenz, <Paris, 30.12.1954>
E,O,D: Celan/Lenz (2001), Nr. 8

Gisèle Celan-Lestrange, <Paris, Dezember 1954 / Januar 1955>
E,O,D: Celan/Celan (2001), Nr. 45

1934-1954
1955-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1970